https://loginhondaslot.com/
https://panduan.unism.ac.id/link-slot/
https://smartcampus.unism.ac.id/file/situs-toto/
https://panduan.unism.ac.id/server-thailand/
slot gacor
http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/situs-toto/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/server-thailand/ situs toto https://stit-lingga.ac.id/pai/thumbs rel="noopener"
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
    .

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 

ประวัติโรงเรียน   
           โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ  ตั้งอยู่เลขที่  33/3   หมู่  5 ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  2  มีพื้นที่  4 ไร่   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5   ธันวาคม 2516  เปิดสอนนักเรียนในปีการศึกษา 2517  ผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนคนสำคัญ คือนายบรม บุตรศิริ    หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอบางใหญ่  ผู้บริจาคที่ดินของราชการคือ คุณแม่ผาด  คุณพ่อเผื่อน แก้วอินทร์  โรงเรียนได้ดำเนินการแบ่งแยกที่ดินให้เป็นสมบัติของราชการเรียบร้อย  โดยโฉนดที่ดินเก็บรักษาไว้ที่ราชพัสดุจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  คือ นายปรุง  สังกัดทอง และผู้บริหาร  คนปัจจุบันคือ นายสุนทร  ประชารุง  การเดินทางไปโรงเรียนมีถนนคอนกรีตผ่านด้านหน้าของโรงเรียน และมีลำคลองที่สามารถใช้สัญจรได้ผ่านด้านข้างของโรงเรียน
          ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6         ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุนทร  ประชารุง   จำนวนข้าราชการครูผู้สอน  39   คน   ครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 10 คน     ครูอัตราจ้างงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  คน  ครูอัตราจ้างต่างประเทศ  2  คน  

สีประจำโรงเรียน

                น้ำเงิน   ขาว                

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

เด็กดี   มีวินัย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ดนตรีไทย

คำขวัญของโรงเรียน

การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ดีเด่นกิจกรรม 

รักษ์วัฒนธรรมไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

อักษรย่อ

ก.ส.

ตราประจำโรงเรียน

 วิสัยทัศน์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

         โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 

1. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ร่วมมือกันทุกฝ่ายจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยเน้นพัฒนาการด้าน ร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ - จิตใจ  และสังคมให้เป็นไปตามพัฒนาการร่วมมือกับทุกฝ่ายจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  โดยเน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  งานอาชีพ    มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์  และอดทนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนให้เกิดความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาเน้นการประชาสัมพันธ์  ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

เป้าประสงค์

        เพื่อให้ระบบการบริหารการจัดการทางการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเป็นมืออาชีพ  ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

         ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ  ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลาง  4 ปี และแผนปฏิบัติการรายปีของโรงเรียน โดยมุ่งจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยสอดคล้องกับ การพัฒนา/มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
 
 

คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 18.206.13.203
คุณเข้าชมลำดับที่ 11,954,637
 
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
33/3 หมู่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 02-1950575,02-1950576,02-9031398  Fax : 02-9031398
Email : kaewinsutha59@gmail.com
https://lebongkab.bawaslu.go.id/wp-admin/user/server-thailand/